Inspectierapport GGD!

16-02-2014Kinderdagverblijf Almere GGD-inspectie


Januari 2014 heeft de inspectie weer een bezoek gebracht aan ons Kinderdagverblijf De Elsen. We zijn weer ontzettende trots hoe de inspectie naar ons kinderdagverblijf heeft gekeken.
Hieronder een korte samenvatting van het inspectierapport.
Het volledige rapport is terug te vinden op landelijkregisterkinderopvang.nl of een kopie onderaan deze pagina.


Pedagogische praktijk
Emotionele veiligheid:
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen en naar elkaar.
Zij verwoorden in veel situaties hun gedrag. Er is veel interactie tussen beroepskracht en kind; de interacties zijn vriendelijk en hartelijk. De kinderen zoeken actief contact met de
beroepskrachten.


Er heerst een positieve en enthousiasmerende sfeer in de groep. Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste kinderen zijn ondernemend, energiek en vol aandacht. Zij genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen. Zij zijn ingespannen met iets bezig, maarkunnen daarna ook weer ontspannen.


Persoonlijke competentie:
Beroepskrachten stimuleren actief en planmatig het verkennen en verleggen van grenzen van een kind. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.


De meeste kinderen zijn vrijwel de gehele tijd intensief bezig. Er is een hoge mate van betrokkenheid bij alles waar zij mee bezig zijn. Zij laten zich niet makkelijk afleiden; zij zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt. Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. Er is (zowel binnen als buiten) voldoende spelmateriaal voor alle verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is naast gesloten spelmateriaal ook open spelmateriaal waar kinderen zelf mee kunnen ontdekken en fantaseren.


Er is een evenwichtig/gebalanceerd programma met zowel vrij spel als gestructureerde activiteiten. Beide onderdelen maken een substantieel deel van het dagprogramma uit. Kinderen worden gestimuleerd om zo veel en zo vaak mogelijk buiten te spelen.


Sociale competentie:
De beroepskrachten dragen actief bij aan een positieve groepssfeer door grapjes te maken, behulpzaam te zijn, gerichtheid op alle kinderen, aandacht en zorg voor individuele kinderen.
De beroepskrachten houden rekening met individuele kenmerken van kinderen bij het inrichten van een activiteit of spelsituatie: niet te lang, niet te dicht op elkaar, niet te wild, niet te saai.
Zij proberen gericht onnodige irritaties tussen kinderen te voorkomen.


Normen en waarden:
Beroepskrachten hanteren de waarden en normen uit het pedagogisch beleid alsvanzelfsprekende leidraad voor hun professioneel handelen. Zij spreken elkaar hierop aan en versterken elkaars gedrag.Bekijk een kopie van het inspectierapport Kinderdagverblijf De Elsen Almere

×